Vragen aan B&W over subsidie welzijnswerk
Op 9 januari stelde de fractie schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over de subsidie welzijnswerk inclusief jongerenwerk aan een vernieuwde organisatie per 1-01-2013.
Geacht College,
Op 20-12- 2012 informeerde U via een raadsinformatiebrief de gemeenteraad van Best over de subsidie welzijnswerk inclusief jongerenwerk aan een vernieuwde organisatie per 1-01-2013. Met de voorgestane samenwerking zou o.a. een besparing van € 60.000,- per 2013 tot de mogelijkheden behoren.
Het is ons bekend dat het College eenmalig een bedrag van € 40.000,- beschikbaar heeft gesteld om de beoogde samenwerking/fusie/overname tot stand te laten komen.
Aan het tot stand komen van deze nieuwe organisatie is een intensief formatie/ondersteuningstraject vooraf gegaan. In dat kader stellen wij U de volgende vragen:
1. In het begin van het traject is langdurig gebruik gemaakt van de ondersteuning van adviesbureau BDO. Heeft deze inzet het beoogde resultaat opgeleverd? Zo nee, waarom niet? Wat was het totaal van de daarmee gemoeide kosten?
2. Vervolgens is daarna ook gebruik gemaakt van adviesbureau Horn- Advies. Waarom was het nodig een tweede adviesbureau in te schakelen? Heeft deze inzet het verwachte resultaat opgeleverd? Wat waren de totale kosten voor de inzet van dit bureau?
3. Daarna is gebruik gemaakt van de diensten van een externe “kwartiermaker”. Welke kosten waren daarmee gemoeid?
4. Er heeft daarna nog een zg ‘due diligence’ onderzoek plaatsgevonden bij Stichting Welzijn Best Oirschot en TODO. In wiens opdracht is dit gebeurd, wat waren de kosten voor de uitvoering daarvan en door wie zijn deze kosten gedragen?
5. Is er een globale inschatting te maken de tijd die ambtelijk aan dit traject besteed is en de daarop betrekking hebbende kosten?
6. Is er verder nog gebruik gemaakt van de begeleiding/ondersteuning van anderen (extern) dan wel andere bureaus? Zo ja, wat waren hiervan de kosten? Wat is het totaal van alle kosten die voor het tot stand komen van dit traject zijn ingezet en waar is dekking van deze kosten gevonden in de door de raad goedgekeurde programmabegroting 2012, evt 2013?
7. Stichting Welzijn Best-Oirschot dan wel de beoogde nieuwe organisatie verleent diensten aan de gemeente Best alsmede aan de gemeente Oirschot. Worden de bovengenoemde kosten proportioneel ook door deze gemeente gedragen? Hoe groot is deze bijdrage? Zo nee, waarom niet?
Best, 9-01-2013
Leo Bisschops, Fractievoorzitter Best Open

Wij wachten het antwoord weer met spanning af.
Geplaatst op 11 Jan 2013 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews