Best Open over belangrijke onderwerpen in Best

Hieronder een overzicht van alle onze punten binnen ons programma:

Best Open is een lokale partij!

Een lokale politieke partij zijn betekent voor ons dat we onafhankelijk denken en handelen en niet belast zijn met de standpunten van een landelijke partij. Dit geeft ons de ruimte om alleen het belang van Best en haar inwoners te laten gelden. Dat doen wij al 25 jaar, zolang Best Open bestaat. Daarbij hanteren wij de volgende principes:

 • Open en transparant
 • Het belang van onze inwoners staat voorop
 • Standpunten met een weloverwogen draagvlak
 • Besluiten op basis van goede argumenten

Een dienstbare gemeente en gebaseerd op inbreng van bewoners

Besluiten die de gemeente maakt zijn krachtiger en beter als die zijn gebaseerd op participatie en in breng van inwoners. Het draagvlak voor het besluit zal vele malen groter zijn. Het is daarom noodzakelijk dat de vragen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving een luisterend en begrijpend gehoor vinden bij de gemeente. De gemeente dient dienstbaar te zijn naar haar inwoners. We willen geen houding van strikt de regels volgen, zeker niet als dat de bewoners van Best schaadt, Best Open vindt dat hierin nog veel te verbeteren is.

Best Open vindt dat inwoners vroegtijdig op de hoogte gesteld moeten worden van voornemens tot nieuw beleid of het uitvoeren van werkzaamheden. En hen dus daar tijdig bij betrekken.

De gemeenteraad moet de kaders van bewonersparticipatie sterker vastleggen en bij grote onderwerpen eerder vaststellen hoe de participatie zal plaatsvinden en daarna de afspraken moeten bewaken. Best Open zal daar nauwlettend op toezien in de Raad.
In verschillende wijken van Best is er een bewonersoverleg. Best Open vindt het heel zinvol en belangrijk dat er wijkbewoners zijn die problemen in de wijk benoemen en dat bij de gemeente aankaarten. Goede communicatie tussen bewonersoverleg en gemeente blijft essentieel zodat het bewonersoverleg weet dat ze serieus genomen worden en dat ernaar hun argumenten geluisterd wordt. Hier is verbetering nodig en mogelijk.

Best Open gaat regelmatig langs bij de verschillende bewoners-overleggen zodat wij als gemeenteraad fractie direct horen wat er speelt in de wijk.

Best Open gaat ook weer (zodra dit mogelijk is vanwege Covid) de traditie van Politieke Cafés oppakken. Ook een manier waarop we in direct contact met inwoners kunnen luisteren en praten over de zaken die in Best spelen.

Met de invoering van de omgevingswet in 2022 is het voor een ontwikkelaar noodzakelijk een omgevingsdialoog te houden. Dat betekent dat omwonenden van de ontwikkellocatie eerder worden betrokken en hun mening kunnen geven over het initiatief. De initiatiefnemer/ontwikkelaar kan daar het plan mogelijk op aanpassen voordat het wordt ingediend. Best Open gaat deze wijze van meepraten goed volgen om te zien of dit het proces van meepraten verbetert.

Meedoen voor iedereen

Dat iedere inwoner in Best mee moet kunnen doen is voor Best Open vanzelfsprekend. Wij willen een echte inclusieve samenleving. En waar het gaat over inclusie wordt een bredere doelgroep bedoeld. Niet alleen de mensen met een beperking, maar ook andere groepen die om uiteenlopende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Denk aan leeftijd, etnische achtergrond, seksuele oriëntatie of genderidentiteit of wel of niet dement, de samenleving is van iedereen, en voor iedereen!

Best Open weet helaas ook dat meedoen nog niet automatisch voor iedereen gewoon is. Hoe goed de bedoelingen soms ook zijn. Regels, opmerkingen, vanzelfsprekendheden kunnen onbedoeld toch kwetsend en beperkend zijn. Best Open gaat zich hard maken dat echt iedereen mee kan doen in Best!

Kunnen meedoen is belangrijk voor de inwoners. Je gehoord en gezien voelen is essentieel.. Maar dat gaat niet automatisch. Mee kunnen doen van inwoners vraagt van verenigingen, organisaties en instellingen gericht beleid, aandacht, begrip, stimulans en medewerking. Best Open We zal hen vragen en uitdagen daaraan uitvoering te geven.
Het is belangrijk dat sportverenigingen blijven inzetten om mensen met een beperking een plek te geven in hun vereniging bij sportbeoefening. Bijvoorbeeld door als vereniging hen kennis te laten maken met die sport. Dat kan zelfstandig of gezamenlijk in een soort Best Olympics. We vinden dat de gemeente hierin faciliterend moet zijn.
De beperkingen ervaren mensen in al hun levensfasen, van kind tot jongere, volwassene en oudere. In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen en wordt niemand gediscrimineerd of uitgesloten. Best Open wil dan ook dat initiatieven die zorgen voor ondersteuning van ouderen, gehandicapten en zorgbehoevenden op het terrein van mobiliteit, meedoen, erbij horen nadrukkelijk worden ondersteund. We denken hierbij aan: Avondje Uit, Algemene Hulpdienst, Best on Wheels, Gehandicapten Platform Best.

Naast de vaststelling van het VN-verdrag is de verplichting aan Jeugdwet, WMO en Participatiewet toegevoegd om een periodiek plan op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het verdrag. Best Open heeft als voorkeur dat dit in onze gemeente wordt uitgewerkt tot één integraal plan voor het hele sociaal domein. Alle sectoren (dus ook de lokale overheid) moeten een actieplan maken hoe zij werken aan verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid (ook buiten het sociaal domein).

Zorg en steun als vangnet voor kwetsbare bewoners

Best Open heeft zorg hoog in het vaandel. De gemeente moet het vangnet zijn voor de meest kwetsbare inwoners. Zij moeten kunnen rekenen op onze steun waar die nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.
Best Open is tegen verdergaande marktwerking in de zorg. Het proces van aanbesteden van zorg vraagt onnodig veel tijd van professionals en extra geld dat wij liever op een andere manier willen besteden. Wij willen meer ruimte geven aan pilots en initiatieven van uitvoerenden zodat er op die manier directe verbeteringen van de zorg mogelijk gemaakt wordt. Minder inkoop maar meer langdurige overeenkomsten met betrouwbare zorgaanbieders!

De huishoudelijke zorg moet maatwerk zijn voor de zorgvrager. Ook hier moeten we goed luisteren naar de professional die zicht heeft op wat nodig is. Goede huishoudelijke zorg maakt dat o.a. ouderen langer in hun eigen omgeving kunnen wonen. Als dat niet meer gaat moeten er ook goede en voldoende voorzieningen zijn die de kwetsbaren op kunnen vangen. Best Open wil onderzoeken welke mogelijkheden er kunnen komen om oudere echtparen samen op te vangen indien het nodig is zodat wonen en zorg meer mogelijk is.

Best Open wil dat kinderen, jongeren en hun gezinnen veilig en kansrijk op kunnen groeien. Best Open wil dat er meer aandacht komt voor de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen die te maken hebben met ingewikkelde meervoudige problematiek.
Als de veiligheid of ontwikkelkansen van kinderen in het geding komen dan moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen. Er moet dan snel en goed worden ingegrepen samen met betrokkenen en instanties. Er moet ook meer aandacht komen voor hoe we dit soort zaken kunnen voorkomen. Wij onderschrijven en faciliteren daarom het streven van professionals en experts in o.a.. ‘De Beweging naar 0’ om uithuisplaatsingen te voorkomen. Dat doen we samen met jeugdzorgwerkers.

Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs, het belang van kunnen leren maar ook van het ontmoeten van leeftijdsgenoten is tijdens de Corona pandemie nog maar eens onderstreept. We hebben in Best goede onderwijsvoorzieningen. Daar zijn we trots op. Wij willen nog wel graag onderzoeken of er nog meer inzet mogelijk is op het snijvlak van onderwijs en zorg om nog preventiever te kunnen werken.

Daar waar het kan willen we de zelfredzaamheid vergroten door hen deel te laten nemen aan arbeid, zingeving, sport, beweging en vrije tijd activiteiten.
Best Open wil ook nog meer stimuleren dat bedrijven en ondernemers meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. We moeten hierbij uitgaan van de bedoeling, dus meer waardering voor het duurzaam inzet van mensen i.p.v. alleen sturen op aantallen van mensen die weer aan het werk gaan. De gemeente geeft hierin het grote voorbeeld door meer mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente vergroot bij het inkopen van werken en diensten dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de opdrachtnemers aan het werk komen.
Het Ondersteuningsteam Bestwijzer is een belangrijke spil in het web van zorgvragers, hulpverleners, vrijwilligers en alle mensen die signaleren dat het niet goed met iemand gaat.
Best is groot genoeg om professioneel zaken aan te pakken en op te lossen en gelukkig klein genoeg zodat er korte lijnen zijn tussen professionals en vrijwilligers. Deze voorziening wordt door Best Open gesteund en gewaardeerd.

Actieve inzet op armoede bestrijding en schuldhulpverlening

Nog steeds zien we ook in Best dat er armoede is, soms zichtbaar doordat kosten stijgen maar soms ook onzichtbaar. Zeker nu in een tijd van hoge energiekosten en stijgende kosten voor levensonderhoud. Er zijn diverse ondersteunende voorzieningen (bijzondere bijstand, stichting leergeld, ect) om mensen die het nodig hebben financieel of materieel te ondersteunen. Niet altijd wordt diegene bereikt die dit nodig heeft. Best Open wil dat we als gemeente pro-actiever zijn om de mensen de bereiken die ondersteuning nodig hebben. Als hiervoor extra capaciteit vanuit de gemeente voor nodig is dan ondersteunen wij dit. Het beleid moet uitgaan van vertrouwen en als dat ‘n keer wordt geschonden moeten we daar in redelijkheid en billijkheid mee omgaan.

Trots op het vrijwilligerswerk

Best kent een veelheid aan vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers op vele terreinen. Daar zijn we trots op! Naast professionele organisaties leveren de vrijwilligers een grote bijdrage aan het welbevinden en aan de tevredenheid van onze inwoners. Wij willen daarom dat de vele vrijwilligers weten dat ze gewaardeerd worden en wij willen daarom regelmatiger zelf met de vrijwillige organisaties contact hebben om te horen waar ze ondersteuning vanuit de gemeente bij kunnen gebruiken.

Een aantrekkelijk en leefbaar stationsgebied. Inwoners praten mee

Het is noodzakelijk dat het stationsgebied wordt aangepakt zodat Best daarmee een volwaardiger, aantrekkelijker en leefbaarder stationsgebied krijgt waar het Openbaar Vervoer in meerdere vormen, de bereikbaarheid, het wonen en het werken in dit gebied worden versterkt.
Hierin kiest Best Open voor de volgende uitgangspunten:

 • Zowel de direct omwonenden als inwoners/gebruikers van het station laten meepraten en beslissen over de plannen;
 • Goede optimale OV-mogelijkheden;
 • Verbetering in het stallen van fietsen en scooters;
 • Duidelijk parkeerbeleid rondom station met afgestemd aantal benodigde parkeerplaatsen;
 • Parkeerplaatsen niet voor lang parkeerders;
 • Geen belasting van parkeren in de omliggende straten;
 • Een goede mix van het aantal te realiseren woningen en financiele haalbaarheid, als het maar de gewenste kwaliteit oplevert. Veel woningen voor kleine huishoudens van zowel ouderen als jongeren;
 • Vergroening waar mogelijk;
 • De ombouw van het station tot regionaal OV-knooppunt zal leiden tot meer naar, van en rondom het station. Een noord-zuidverbinding (van W. de Zwijgerweg naar Oirschotseweg) is ons inziens essentieel voor het ontlasten van met name de Ringweg, de Oirschotseweg, de Nieuwstraat en het (autoluwe deel van het) centrumgebied. Als Best een ‘kopstation’ blijft (met andere woorden de aanvoerroute is tevens de afvoerroute) zullen zowel Oirschotseweg als het Centrum nog meer belast worden met verkeer richting OV-knooppunt.

Versnelling van betaalbare woningbouw.

In heel Nederland is een tekort aan wonen. Ook in Best. De prijzen rijzen de pan uit en de woningen zijn daardoor voor veel woningzoekenden niet haalbaar en/of onbetaalbaar. De druk op het bouwen van woningen voor de lagere inkomens en kleine huishoudens – jongeren en ouderen – is nog groter geworden.

Best Open is nadrukkelijk voor een versnelling van de woningbouw. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. We pleiten voor voldoende mankracht op het gemeentehuis om initiatieven sneller te kunnen bedienen en voor een verbetering van procedures zonder dat belangen van anderen daarmee worden weggedrukt. Voor snellere woningbouw is versnelde ontwikkeling van de locaties Steegsche Velden en Aarlesche Erven zeer gewenst.

Bestse jongeren moeten in Best kunnen wonen en bouwen voor ouderen

Best behoort tot de regionale woningmarkt van Eindhoven. Woningzoekenden kunnen Best als woonplaats kiezen echter veel jongeren uit Best die in Best willen blijven wonen hebben veel te weinig mogelijkheden en kansen. Daar willen we in eerste instantie voor bouwen en de woningvoorraad voor hen bereikbaar houden.

Om dat te bereiken beschikt de gemeente over een aantal mogelijkheden. Wij denken dan aan doelgroepenbeleid, huisvestingsverordening en mogelijk een zelfbewoningsplicht Met een zelfbewoningsplicht van 5 jaar voor nieuwe starterswoningen zorgen we ervoor dat in deze hectische markt de woning niet binnen een jaar met veel winst wordt doorverkocht en daardoor niet meer voor een nieuwe starter beschikbaar is.
Best Open is voor meer experimenten rondom Wonen. Creatieve oplossingen van ontwikkelaars en of particulieren meer omarmen. Daarin passen zaken als het bouwen van Tiny Houses, tijdelijke woningen, maar ook woningsplitsing.

Bouwen van sociale woningen. We willen het aandeel sociaal in Best minimaal op 38% houden. Dat kunnen we met zowel huur- als koopwoningen die in hun prijs zijn begrensd. Het liefst woningen voor 1- en 2 persoonshuishoudens, veelal gestapeld, levensloopbestendig zodat er alle leeftijdsgroepen er kunnen wonen.
Met het bouwen van woningen speciaal voor de ouderen van Best krijgen we meer doorstroming. Hierbij wordt te weinig gekeken wat de bestaande woningvoorraad daarin kan betekenen. Wij pleiten voor het omturnen van grote sociale huurwoningen naar twee kleine woningen voor kleine huishoudens. Een experiment hierop is noodzakelijk, waar wij de gemeente Best ook een steentje aan kan bijdragen.

Fatsoenlijke huisvesting Arbeidsmigranten. Geen uitbreiding van locaties

Dit is een speciale groep die ook nadrukkelijk behoefte heeft aan huisvesting. Best Open vindt dat deze mensen fatsoenlijk moeten worden gehuisvest. Dat is een taak van werkgevers en particuliere verhuurders. De gemeente heeft tot taak deze huisvesting in goede banen te leiden en te controleren of er geen misstanden of overlast optreden bij de huisvesting.
Best Open vindt dat drie grote locaties in Best voorlopig voldoende is. Dus wij zijn tegen nieuwe grote locaties Wij vinden de huisvesting een regionale opgave is waarbij elke regiogemeente een even grote bijdrage moet leveren. Dat is nu niet het geval.
Daarnaast is tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in onze wijken ongewenst. Dat geeft door teveel personen in een woning overlast in parkeren en woonomgeving.

Verbetering van het fietsnetwerk in Best

Best Open vindt dat fietsen een hele goede activiteit is met veel positieve effecten. Het vermindert het autoverkeer, geeft minder uitlaatgassen, goed voor de algemene gezondheid, en soms ook sneller. Daartoe is een goed lokaal fietsnetwerk zeer gewenst. Er zijn in Best al meerdere goede fietspaden, maar lang niet in alle wijken en de verbindingen tussen de wijken en de belangrijkste punten van Best zijn nog niet goed ingericht en vormgegeven. Daartoe wensen wij een analyse van het fietsnetwerk van Best waarin al de fietspaden en fietsstroken zijn aangegeven en waarbinnen duidelijk wordt waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn. Een voorbeeld voor ons is de verbinding van de Heuveleind en Heivelden met het station en centrum. Die verbinding is vanuit deze wijken goed tot aan het Kruispark. Daarna onduidelijk en onvoldoende veilig ingericht voor de fietser. Wij willen dat daar extra geld voor beschikbaar komt.

Onderdeel van het fietsnetwerk kan zijn het faciliteren van doorgaand fietsverkeer. In de mobiliteitsvisie van de Metropoolregio zijn hoogwaardige fietsverbindingen tussen dorpen en steden benoemd die dan gebruik maken van een lokaal fietsnetwerk. Dat dient dan wel aan de hoge gevraagde eisen te voldoen. Best Open zet vraagtekens bij de noodzaak van deze F2 en F58 omdat ze een groot traject ervan over het grondgebied van Best gaan en Best daar de financiën voor haar rekening moet nemen niet wetende wat de bijdrage van andere instanties zijn. Dus Best Open is niet op voorhand tegen, maar vinden de financiën en het draagvlak onder de omwonenden voor de ingrepen maatgevend. Aangezien we onze euro’s maar één keer kunnen uitgeven is voor ons de volgorde van investeren:

 • Fietsroutes verbeteren binnen bebouwde kom van/naar kernpunten;
 • Openbaar Vervoerknooppunt ontwikkelen;
 • Verbeteren algehele verkeersafwikkeling van en naar centrumgebied;
 • en als laatste miljoenen investeren in regionale fietsroutes.

Extra budget voor de Cultuursector in Best

Best Open heeft zich afgelopen jaren steeds opnieuw ingezet voor een bruisende brede culturele hotspot in het centrum. Naar onze mening was dat namelijk een voorwaarde om culturele stichtingen/verenigingen en initiatieven met elkaar te laten verbinden en activiteiten te laten plaatsvinden. Graag gaan wij met de cultuursector in Best in gesprek over wat zij nodig hebben om de diverse culturele activiteiten in en voor Best voort te zetten en te blijven ontwikkelen. Wij maken graag budget vrij om dit te realiseren.

Cultuurspoor is per 1 januari 2022 overgenomen door de Openbare bibliotheek Eindhoven. Dit biedt kansen en mogelijkheden om de bibliotheek van Best te verbeteren. Wij hebben daar alle vertrouwen in, maar zullen de prestaties en activiteiten van nieuwe Bieb nauwgezet volgen, zodat de beloofde prestaties worden geleverd.

Bewoners moeten kunnen profiteren van energietransitie

We vinden dat de inwoners mogen meebeslissen en meeprofiteren van groene energie. Best Duurzaam is een zeer belangrijke partij om inwoners te helpen en te begeleiden bij hun keuzes voor duurzaam wonen en leven. De omslag naar groene energie wordt breed opgepakt en de opgave is verwoord en uitgewerkt in de Regionale Energie Strategie. We vinden dat bij deze opgave:

 • het besparen van energie voorop staat,
 • dat de alle daken in Best (bedrijven en woningen) daarvoor maximaal benut worden voor zonnepanelen;
 • dat inwoners moeten kunnen participeren in zonneparken;
 • dat de warmtetransitie (van het gas af) betaalbaar moet zijn voor de bewoners.

Verlaging van het restafval en vermindering van de heffing

De afvalstoffenheffing in Best is flink aan de prijs. Die heffing is de laatste jaren flink gestegen. De heffing in Best is een solidariteitsheffing wat betekent dat elk huishouden evenveel betaald voor het afval die zij aanbieden. Dus niet gerelateerd aan de hoeveelheid. Verder wordt het afval vooraf gescheiden door de huishoudens aangeboden. Hiermee wordt gestreefd de hoeveelheid bruikbaar afval te verhogen en het de hoeveelheid restafval te verlagen. Hoe beter dit gebeurt, hoe lager de heffing.

Best Open vindt dat het huidige gekozen systeem niet oplevert wat we beogen. Namelijk het verlagen van het restafval en een lagere heffing. Daarom willen nadrukkelijk dat gekeken wordt naar alle andere mogelijkheden die wel minder restafval oplevert en een lagere heffing. Daar willen we ons hard voor maken.

Voldoen aan de toenemende vraag naar bescherming en veiligheid

Veiligheid is gewenst op vele terreinen. In het verkeer, in de wijken, op bedrijventerreinen, op het gebied van onze gezondheid, in het buitengebied. Veiligheid waarborgen is een taak van de overheid en vergt veel capaciteit. Die kunnen wij beperken met ons eigen gedrag. Echter de vraag naar bescherming en veiligheid wordt helaas groter. Op gemeentelijk gebied kunnen wij daaraan werken door maatregelen te nemen in het openbare gebied en door voorlichting te geven aan onze inwoners. Maatregelen die genomen worden in afstemming met directe betrokkenen, zoals bijvoorbeeld in het wijkplan Wilhelminadorp.

Structurele verhoging van het budget voor Toezicht en Handhaving

Regelgeving wordt eerder meer dan minder. Bij regelgeving is het wel gewenst dat er toezicht is op de regels en daar waar nodig gehandhaafd. Zo heeft de gemeente Best in de afgelopen jaren achterstand opgelopen bij de realisatie van toezicht en handhaving. De raad heeft voor 2021 en 2022 meer dan € 500.000 beschikbaar gesteld om de achterstand in te lopen. Dat blijkt niet eenvoudig te zijn. Daarom vindt Best Open dat het budget voor toezicht en handhaving structureel omhoog moet, om op een adequaat en redelijke wijze de gestelde regels te kunnen handhaven.

Eens met rapport Van Geel over ontwikkeling Eindhoven Airport

Best Open is zeer tevreden met de uitkomsten van het advies Van Geel. Er is een nieuw overlegplatform waarin ook bewonersgroepen in zijn vertegenwoordigd. Best Open onderschrijft de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport zoals vastgelegd in rapport Van Geel “Opnieuw verbonden”, inclusief het aanvullend advies over het sturingsmodel voor geluid.

Best moet een zelfstandige gemeente blijven maar regionaal samenwerken

Wij vinden dat Best een zelfstandige gemeente moet blijven! Met een eigen bestuur en gemeenteraad. Een fusie is niet nodig, nu niet en ook in de toekomst niet.
Dat Best voor ons zelfstandig moet blijven, betekent niet dat we niet over de gemeentegrenzen heen kijken. Integendeel! Samenwerking op het terrein van wonen, verkeer, bereikbaarheid, milieu, gezondheid, economie, landschap en natuur maar ook op het terrein van zorg, welzijn, onderwijs en cultuur. We gaan kijken welke uitdagingen er liggen voor Best en hoe we die samen aanpakken. Samenwerking met andere gemeentes binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven, De Metropoolregio Eindhoven en met omliggende gemeenten als Boxtel en Meierijstad. Samenwerken met andere gemeentes is op die gebieden gewoon nodig, verstandig en efficiënt. Samenwerking met durf en lef en ruimte om te experimenteren. Probeer eens wat uit en stel bij als het niet werkt. Dit vraagt om goede en ervaren bestuurders in het college.

Best Open vindt dat de financiële bijdrage van Best aan de regionale samenwerkingsverbanden in verhouding moeten staan tot de opbrengsten of betekenis voor Best. Daarom hebben wij in 2019 aan de raad gevraagd de bijdrage aan Brainport te onderzoeken en of minder bijdrage mogelijk is. Er wordt nu gewerkt aan een andere financiering voor alle gemeenten.

OZB niet verhogen. Alleen als het aantoonbaar noodzakelijk is

Op dit moment zijn de financiën van de gemeente Best op orde. We staan op de drempel van een aantal nieuwe grote projecten, waarvan nog niet goed inzichtelijk is wat die gaan kosten. Pas wanneer deze kosten bekend zijn, kunnen we een finaal oordeel geven over die projecten. Zo zijn wij zeer terughoudend om inwoners om grotere bijdrage te vragen voor extra uitgaven. De noodzaak daarvan moet nadrukkelijk aangetoond worden.
Best Open is tegen het verhogen van OZB als niet nadrukkelijk wordt aangetoond dat dit noodzakelijk is en geen andere manieren zijn om de gewenste uitgaven te dekken.

Nieuwe Huis van Best in teken van duurzaamheid bouwen

De gemeenteraad heeft in 2020 besloten om aan het dorpsplein één Huis van Best te realiseren waar zowel de dienstverlening van Bestwijzer als van de gemeente in wordt gehuisvest. Daar staat Best Open volledig achter. Om dat te realiseren kozen wij voor het vernieuwen van het bestaande gemeentehuis om twee redenen: 1. omdat de jaarlijkse kosten van deze optie sterk minder zijn dan de nieuwbouwvariant aan het plein en 2. vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Echter de raad heeft tot nieuwbouw aan het dorpsplein gekozen.
Wel vinden wij dat zoveel mogelijk de materialen van het huidige gebouw behouden moeten blijven bij een herontwikkeling van die locatie. Dit in het kader van duurzaamheid en circulair bouwen. Dit is een keuze die overal in de samenleving wordt gemaakt.

Zorgvuldig omgaan met ons buitengebied

Best is niet een grote gemeente qua grondoppervlak. Het buitengebied is dan ook niet zo groot als bijvoorbeeld Oirschot. Wel hebben we een aantal waardevolle natuurgebieden. Denk aan De Mortelen, De Scheeken en de Nieuwe Heide./.Oudmeer. We vinden dat we zeer zorgvuldig met ons buitengebied moeten omgaan en altijd nagaan of er geen negatieve effecten zijn voor deze beperkte waardevolle natuur. In deze gebieden wordt ook gerecreëerd en dat is ook van belang. Met dit kanttekening bekijken we welwillend of intensievere recreatie in het buitengebied mogelijk is. We zijn blij met de zeer actieve participatie van het IVN bij beslissingen over behoud en inrichting van de natuur in Best.